Vetenskapliga stipendium

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Vetenskapliga stipendium

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar behöver ha kunskap om forskningsprocessen och grundläggande forskningsmetoder för att kunna integrera bästa tillgängliga evidens med såväl klinisk erfarenhet som barns och deras familjers önskemål och förväntningar.

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) vetenskapliga stipendium syftar därför till att främja det evidensbaserade kunskapsunderlaget inom ämnet pediatrisk omvårdnad och kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB i minst en månad och är i början av din forskarutbildning. RfB delar årligen ut ett eller flera vetenskapliga stipendier om tillsammans 20 000 SEK och ansökningshandlingarna ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 15 april.

Kriterier

  • Sökande ska av administrativa skäl ha varit medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor senast från och med den 15 mars det år stipendiet utlyses
  • Sökandes ansökan ska vara i samklang med Riksföreningen för Barnsjuksköterskors inriktning
  • Sökandes ansökan ska vara av relevans för utvecklingen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

I tillämpliga fall ska Regionala etikprövningsnämnden ha godkänt genomförandet av det projekt ansökan avser. Kan ej sökas av förtroendevald styrelsemedlem.

Ansökan skickas i ett exemplar enligt följande:

  • För ansökan används särskilt avsedd blankett som tillhandahålls av stipendieansvarig.
  • Ifylld ansökan skickas via e-post till stipendieansvarig och ska vara denne tillhanda senast den 15 april kl 23:59
  • Endast en ansökan insänds då flera medlemmar söker stipendium för samma ändamål

Samtliga mottagna ansökningar bekräftas av stipendieansvarig via e-post. Däremot meddelas endast de som tilldelats medel att de beviljat stipendium. Löpande redovisning av beviljade stipendium finns även på RfBs hemsida och i föreningens tidskrift Barnbladet.

Stipendiatens åtagande

Inom tre månader efter besked om mottaget stipendium förutses stipendiaten avge rapport för publicering i Barnbladet.

Tidigare mottagare av Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Vetenskapliga stipendium.