Resestipendium

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Resestipendium

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) resestipendium syftar till att främja specialistsjuksköterskans kunskap i pediatrisk omvårdnad så att barnet och dess familjs omvårdnadsbehov tillgodoses. Resestipendiet kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB och verkar inom området hälso- och sjukvård för barn. RfB delar ut ett eller flera resestipendier två gånger per år och ansökningshandlingarna ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 28 februari  eller 31 augusti.

Kriterier

  • Sökande ska av administrativa skäl vara medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor minst en månad innan ansökan lämnas in
  • Sökandes ansökan ska vara i samklang med Riksföreningen för Barnsjuksköterskors inriktning
  • Sökandes ansökan ska vara av relevans för utvecklingen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Resestipendiet kan inte ansökas för vidare-, påbyggnads- eller specialistutbildningar  Resestipendiet kan ej sökas av förtroendevald styrelsemedlem och beviljas ej retroaktivt. Tänk på att ett stipendium sällan täcker hela kostnaden.

Ansökan skickas i ett exemplar enligt följande:

  • För ansökan används särskilt avsedd blankett som tillhandahålls av stipendieansvarig
  • Ifylld ansökan skickas via e-post till stipendieansvarig och ska vara denne tillhanda senast den 28 februari alternativt 31 augusti kl 23.59
  • Endast en ansökan insänds då flera medlemmar söker stipendium för samma ändamål

Samtliga mottagna ansökningar bekräftas av stipendieansvarig via e-post. Däremot meddelas endast de som tilldelats medel att de beviljats stipendium. Löpande redovisning av beviljade stipendium finns även på RfBs hemsida och i föreningens tidskrift BarnBladet.

Stipendiatens åtagande

Inom tre månader efter besked om mottaget stipendium förutses stipendiaten avge rapport för publicering i BarnBladet.

Tidigare mottagare av Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Resestipendium.