Förbättringsstipendium

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Förbättringsstipendium

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar behöver systematiskt och kontinuerligt analysera och genomföra förändringar i organisationen som syftar till en högre kvalitet. Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) förbättringsstipendium syftar därför till att främja kvalitetsutveckling av patientnära arbete inom området hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Förbättringsstipendiet kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB i minst en månad. RfB delar årligen ut ett eller flera förbättringsstipendier om tillsammans 20 000 SEK och ansökningshandlingarna ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 15 oktober.

Kriterier

  • Sökande ska av administrativa skäl ha varit medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor senast från och med den 15 september det år stipendiet utlyses
  • Sökandes ansökan ska vara i samklang med Riksföreningen för Barnsjuksköterskors inriktning
  • Sökandes ansökan ska vara av relevans för utvecklingen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

I tillämpliga fall ska Regionala etikprövningsnämnden ha godkänt genomförandet av det projekt ansökan avser. Kan ej sökas av förtroendevald styrelsemedlem.

Ansökan skickas i ett exemplar enligt följande:

  • För ansökan används särskilt avsedd blankett vars länk finns längre ned på sidan
  • Ifylld ansökan skickas via e-post eller brev till stipendieansvarig och ska vara denne tillhanda senast den 15 oktober kl 23.59
  • Endast en ansökan insänds då flera medlemmar söker stipendium för samma ändamål

Samtliga mottagna ansökningar bekräftas av stipendieansvarig via e-post. Däremot meddelas endast de som tilldelats medel att de beviljat stipendium. Löpande redovisning av beviljade stipendium finns även på RfBs hemsida och i föreningens tidskrift Barnbladet.

Stipendiatens åtagande

Inom tre månader efter besked om mottaget stipendium förutses stipendiaten avge rapport för publicering i Barnbladet.

Ansökan Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Förbättringsstipendium [89 kb]

PDF-filen med ansökan öppnas och fylls enklast i med programmet Adobe Acrobat Reader. Fyll i Din ansökan, spara och skicka den via e-post till stipendieansvarig. Skulle problem uppstå vänligen kontakta stipendieansvarig för att få ansökan i word-format.

Tidigare mottagare av Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Förbättringsstipendium.