Jubileumspris

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Jubileumspris

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) jubileumspris syftar till att stimulera omvårdnadsforskning med inriktning pediatrik av hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer. Jubileumspriset instiftades 2015 med anledning av RfBs 40-årsjubileum och årligen delas ett stipendium på 10 000 SEK ut i samband med Barnveckan.

Kriterier

Mottagaren av Jubileumspriset är sjuksköterska verksam inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor senast vid nomineringen till Jubileumspriset och har:

  • avlagt doktorsexamen vid något av Sveriges lärosäte under det gångna året
  • bedrivit forskning i samklang med Riksföreningen för Barnsjuksköterskors inriktning
  • bedrivit forskning av relevans för utvecklingen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  • bedrivit forskning av hög vetenskaplig kvalitet

I tillämpliga fall ska etikprövningsnämnd ha godkänt avhandlingens delarbeten. Förtroendevald styrelsemedlem kan ej motta Jubileumspriset.

Årlig nominering av bästa avhandling

Nomineringen genomförs av det lärosäte vid vilket avhandlingen lagts fram under perioden 1/1 t.o.m. 31/12. Lärosätet skriver en motivering varför de önskar nominera avhandlingen till Jubileumspriset. Den som försvarat avhandlingen kan även nominera sig själv. Maxantal tecken för motiveringen är 2000. Motivering och förordad avhandling skickas elektroniskt i Portable Document Format (PDF) till stipendieansvarig senast den 31 januari kl. 23:59 det år priset delas ut. Mottagare av Jubileumspriset utses av en jury som granskat det gångna årets nominerade avhandlingar.

Mottagaren av Jubileumsprisets åtagande

Det år Jubileumspriset delats ut förväntas mottagaren ge en presentation om sin forskning i samband med Barnveckan. Därtill förutses mottagaren inkomma med ett manus om sin forskning för publicering i Riksföreningen för Barnsjuksköterskors tidskrift Barnbladet.

Eventuella frågor kring Jubileumspriset besvaras eller förmedlas till juryn via RfBs stipendieansvarig som säkrast nås via e-post.

Tidigare mottagare av Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Jubileumspris.