Sökes! Bemanningssjuksköterskors erfarenheter av kontinuitet- information om en intervjustudie

/

Bemanningssjuksköterskors erfarenheter av kontinuitet- information om en intervjustudie

Bakgrund och syfte
Enligt flera studier och rapporter är svensk hälso-och sjukvård fragmenterad där vården är uppdelad i olika nivåer och ansvarsområden samt att det finns ett behov av ökad samordning för att kunna erbjuda patienterna kontinuitet i vårdförloppet. Sett ur ett internationellt perspektiv har vi i Sverige låg grad av samordning mellan vårdgivare samt en stor andel personal som är kopplade till bemanningsföretag. Innebörden av begreppet kontinuitet i vården kan se olika ut för berörda grupper som patienter, anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Vi vill undersöka erfarenheter av kontinuitet bland sjuksköterskor som arbetar för bemanningsföretag.

Förfrågan om deltagande
Du tillfrågas härmed om att delta i en intervjustudie. Vi har fått administratörernas tillstånd att använda den här Facebookgruppen för att nå sjuksköterskor som arbetar i bemanningsföretag.

Hur går studien till?
Urvalet i studien är du som tidigare har arbetat inom regional hälso- och sjukvård och idag arbetar som sjuksköterska vid ett bemanningsföretag. Intervjuerna kommer att genomföras via telefon. Den som intervjuar ställer öppna frågor som följer en intervjumall. Intervjuerna beräknas ta 30-45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas ut till text för att möjliggöra analys.
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan att ange något skäl för det. Insamlad data kommer i så fall att raderas.

Finns det några fördelar?
Genom den aktuella studien kommer din insats att bidra till att ta fram kunskapsunderlag för hur arbetssituationen kopplat till kontinuitet ser ut för sjuksköterskor vid bemanningsföretag. Det finns inte några direkta fördelar med att vara med i studien, men erfarenhet visar att många uppskattar att bidra till ny kunskap via forskning.

Hur kommer resultatet presenteras?
Presentation av data kommer att genomföras på ett sätt som innebär att ingen enskild person kommer att kunna identifieras. Resultaten från studien kommer att redovisas i form av vetenskapliga artiklar.
Hantering av data och sekretess
Data som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. att inte någon utomstående utanför forskargruppen kan spåra data till en specifik person som medverkar. Data samlas in i form av intervjuer, där öppna frågor kommer att ställas och där du som intervjuperson ges möjlighet att dela med dig av dina egna erfarenheter och upplevelser. De inspelade ljudfilerna och den transkriberade texten kommer att förvaras i ett säkerhetsklassat skåp, ej åtkomliga för utomstående eller via internet, och lagras i tio år efter avslutad studie vid Linnéuniversitetet.
Ditt samtycke till att delta i studien är grunden för att vi behandlar dina personuppgifter. Ansvarig för uppgifterna är Linnéuniversitetet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifter ska du kontakta Linnéuniversitetets dataskyddsombud Elisabeth Engström. Dataskyddsombudet nås via epost elisabeth.engstrom@lnu.se eller via telefon 0470-767578. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlats har du rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Ansvariga för studien
Vi som genomför studien är Professor Cecilia Fagerström, Docent Hanna Tuvesson, Docent Kristina Schildmeijer och Universitetslektor Ingrid Djukanovic, Institutionen för hälso-och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.
Om du vill delta och/eller har frågor om studien kontakta oss via telefon eller e-post.
Kristina Schildmeijer och  Ingrid Djukanovic
kristina.schildmeijer@lnu.se eller  ingrid.djukanovic@lnu.se

0480-446762 0480-446973