PNAE

PNAE – Peadiatric Nursing Associations of Europe

Paediatric Association of Europe (PNAE) är ett nätverk där 21 länder i Europa är involverade. PNAE är en undergrupp till International Association of Paediatric Nursing (IAPN).Det övergripande syftet med nätverkets arbete är att arbeta för att höja kvalitén på vården av barn och ungdomar, att framhäva vikten av att arbeta enligt FN’s Barnkonvention, att verka för barnens hälsa och utveckling. PNAE ska även arbeta för ökad kommunikationen mellan barnsjuksköterskekollegor för att nå en optimalt god barnsjukvård/barnhälsovård.

PNAE har arbetat med att ta fram definitionen för barnsjuksköterska samt att ta fram ett regelverk för att visa på betydelsen av att det finns specialutbildade barnsjuksköterskor som vårdar sjuka barn på sjukhusen. Detta är målsättningen för alla europeiska länder.

PNAE arbetar med att sammanställa hur våra olika sjuksköterskeutbildningar är uppbyggda för att vi ska kunna lägga fram ett förslag på vad som ska eller bör krävas som grund till att kunna arbeta som barnsjuksköterska.

Kontakt med RfBs representant i PNAE.
Läs mera på PNAE’s hemsida.