Gott nytt år!

/

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor vill tacka nya och gamla medlemmar för det gångna året och önskar ett gott nytt 2023!

 

Under året som gått har RfB arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Detta har skett genom att

  • bevaka barnkompetensen så att den bevaras och utvecklas
  • se till att barnsjuksköterskor finns där arbete med barn och ungdomar bedrivs
  • bevaka och påverka beslutsprocesser där specialistutbildning till barnsjuksköterska diskuteras och beslutas
  • medverka och sprida kunskap i frågor som berör omvårdnad, kvalitetsutveckling och folkhälsoarbete genom kongresser, Barnbladet, nätverk och hemsida.

 

Lite av det vi har arbetat med under året:

Barnbladet – Vår medlemstidning Barnbladet utkommer med sex nummer årligen.

Stipendier – RfB har delat ut nio resestipendier och ett vetenskapligt stipendium till medlemmar under 2022

Nätverkande – Inom ramen för RfB verkar flera nationella nätverk:

Astma/allergi

Barnhälsovård

Habilitering

Lärarnätverk för utbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Nätverk för disputerade barnsjuksköterskor som forskar med barn

Pediatrisk omvårdnadsforskning

Barn som far illa

Sjuksköterskor Inom Barn Onkologi (SIBO)

Internationellt samverkar RfB med Nordiskt samarbete för sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdomar (NoSB) samt Europeiska barnsjuksköterskenätverket Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE).

Remissyttrande – RfBs styrelse har lämnat remissyttrande till SSF efter granskning av ett flertal olika konsekvensbeskrivningar samt nationella vårdprogram för barn och ungdomar

Samarbete – RfB har under året samarbetat med:

  • Svensk sjuksköterskeförening, SSF.
  • Vårdförbundet och tidningen Vårdfokus.
  • Socialstyrelsen
  • Barnläkarföreningen kring Barnveckan 2023 i Halmstad och planering av kommande Barnvecka i Linköping 2024.
  • Läkemedelsverket med en digital utbildningsdag 6 maj 2022 om Barn och läkemedel.

Detta och mycket mer av vårt arbete kan ske tack vare er medlemmar.

 Vi ser fram emot ett nytt spännande år och framför allt att få träffa er på Barnveckan i Halmstad 22-25 maj 2023!