Bästa avhandling under år 2018 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

/

Victoria Karlsson. Aspects of neonatal intensive care and anesthesia – thermal balance and respiratory management.

Victoria Karlsson är specialistsjuksköterska och disputerade i september 2018. I det första delarbetet undersökte hon extremt underburna barns förmåga att bibehålla kroppstemperatur och vätskeförluster vid hud-mot-hud jämfört med vård i kuvös. Resultaten visade att barnen bibehöll sin kroppstemperatur och endast hade försumbara vätskeförluster vid hud-mot-hud vård trots lägre luftfuktighet i omgivningen. I delstudie två och tre utvärderades icke-invasiva metoder för att monitorera koldioxid i blod under anestesi vid kirurgi, där transkutan mätning visades vara en värdefull teknik. Det sista delarbetet genomfördes med en randomiserad kontrollerad design där lungfriska nyfödda barn som skulle opereras lottades till att andas rumsluft eller hög koncentration av syrgas vid anestesiinduktion och där endast rumsluft var ett säkert tillvägagångssätt.

Victoria har i sitt avhandlingsarbete genomfört studier med hög vetenskaplig metodologisk bredd och kvalitet, där noggrannheten i utförandet och klarheten i presentation genomsyrar delarbetena. De innovativa forskningsfrågorna som avhandlingen berör är av stort nationellt och internationellt intresse och av klinisk relevans. Genom resultaten av Victorias avhandling har ökade kunskaper erhållits om effekter av hud-mot-hud hos extremt underburna barn, nödvändig kunskap som krävs för att möjliggöra hud-mot-hud tidigt i livet hos de mest sårbara och sköra barnen. Avhandlingen har också bidragit till att identifiera säkra metoder vid sövning av barn, essentiella kunskaper för att förhindra att skada uppkommer och för att ge en god vård till barn. Sammanfattningsvis har Victoria Karlsson uppvisat ett nytänkande i kombination med hög vetenskaplighet och där den kliniska nyttan av studierna är stor. Bedömningsjuryn finner därför att Victoria Karlsson tilldelas priset för bästa avhandling under 2018.

För bedömningsjuryn
Stefan Nilsson
Ordförande