Bästa avhandling under år 2017 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

/

2017 års jubileumspris går till Emma Olsson för hennes avhandling med titeln ”Promoting Health in Premature Infants – with special focus on skinto-skin contact and development of valid pain assessment

Juryns motivering

Emma Olsson är specialistsjuksköterska och disputerade i april 2017. I det första delarbetet undersökte hon i vilken utsträckning som hud-mot-hudkontakt är implementerat i Norden, och det framkom en skillnad mellan länderna. I det andra delarbetet undersökte hon pappors upplevelser att sitta hud-mot-hudkontakt, vilket visade att metoden innebar en ökad delaktighet för dessa pappor i vården. Near infrared spectroscopy (NIRS) användes för att skatta smärta hos de underburna barnen i det tredje delarbetet, och resultatet visade att hud-mot-hudkontakt är smärtlindrande vid blodprovstagning. I det fjärde delarbetet fortsatte Emma att undersöka validiteten på smärtbedömning inom neonatalvården genom att kulturanpassa Premature Infant Pain Profile i de nordiska länderna.

Avhandlingsarbetet har bedömts ha ett högt nyhetsvärde genom bland annat studier om innovativa metoder för smärtskattning inom ett område där smärtbedömningen ter sig tämligen komplex. I avhandlingsarbetet presenteras också kliniska implikationer gällande hud-mot-hudkontakt inom en vårdkontext där farmaka kan innebära risker. Den vetenskapliga kvalitén är hög och innefattar ett tvärprofessionellt och internationellt samarbete som har gynnat avhandlingens kvalité. Bedömningsjuryn finner därför att Emma Olsson tilldelas priset för bästa avhandling under 2017.

För bedömningsjuryn
Stefan Nilsson
Ordförande

Detta har även uppmärksammat i pressen